PREKIŲ KATALOGAS

SUVENA UAB
įm.k. 147579612
PVM 475796113
 
tel.: +370 45 433569
mob.: +370 612 60001
faksas: +370 45 433569

Beržų g. 4, 36237-LT Panevežys
Lietuva
info@keramikams.lt

Krepšelis

Pristatyti
Tik tuo atveju, kai pristatymo adresas skiriasi nuo atsiskaitymo adreso,
spustelėkite »Pridėti/redaguoti pristatymo adresą« mygtuką žemiau
Pridėti/redaguoti pristatymo adresą
Pavadinimas Produkto ID Kaina: Kiekis / Atnaujinti PVM suma Nuolaida Viso su PVM
 
Prekių kainų rezultatas
Nepasirinktas pristatymo metodas
Pasirinkti pristatymą
 
Viso:
0,00 €
0,00 €
Pastabos ir ypatingi prašymai

Paslaugų teikimo sąlygos

Pirkimo – Pardavimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „SUVENA“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes parduotuvėje „Keramikams.lt“.

1.2 Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.

2 Pirkimo – pardavimo sandorio sudarymas

2.1 Pirkimo ir pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytas nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, bei kitą reikiamą informaciją reikalingą sandorio sudarymui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2 Kiekvienas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytas pirkimo – pardavimo sandoris, yra registruojamas ir saugomas „Keramikams.lt“ parduotuvės duomenų bazėje.

3 Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudaryto prekių pirkimo - pardavimo sandorio su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sandorio su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

3.3 Pirkėjas turi kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4 Pirkėjas įsipareigoja

4.1 Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2 Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sandorį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes, nebent buvo susitarta kitaip, kad pirkėjas apmoka jam pateiktą sąskaitą grynais pinigais, prekių pristatymo/atsiėmimo metu.

4.3 Pirkėjas, naudodamasis „Keramikams.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5 Pardavėjo teisės

5.1 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.2 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs taisyklių 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

5.3 Kai Pirkėjas pasirenka taisyklių 7.5.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.4 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.5 Pardavėjas turi kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6 Pardavėjas įsipareigoja

6.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis parduotuvės „Keramikams.lt“ teikiamomis paslaugomis, dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4 Pardavėjas tam tikroms prekių grupėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

6.5 Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7 Prekės ir jų kainos

7.1 Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

7.2 Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos, kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.

7.3 Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

7.4 Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis (jeigu kitaip nenurodyta prekės aprašyme).

7.5 Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

7.5.1 banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „Keramikams.lt“ parduotuvės banko sąskaitą.

7.5.2 elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.5.3 Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8 Prekių pristatymas

8.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2 Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą, Pirkėjo nurodytu adresu.

8.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.5 Pirkėjas gali atsiimti prekes Parduotuvėje „Keramikams“ esančioje Beržų g. 4, Panevėžys.

9 Atsakomybė

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

9.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9.5 Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

10.1 Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

10.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@keramikams.lt per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

10.3 Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 dienų terminas apskaičiuojamas taip:

10.3.1 kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;

10.3.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

10.3.3. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

10.3.4. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

10.4 Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@keramikams.lt. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.

10.5 Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.5.1 pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@keramikams.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

10.5.2 pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

10.5.3 pateikti laisvos formos prašymą.

10.6 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų (netaikoma jei grąžinama nekokybiška prekė):

10.6.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.6.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.6.3 prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

10.6.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.6.5 grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą.

10.7 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.8 Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (nebent vartotojas buvo pasirinkęs kitą negu Pardavėjo pasiūlytą pigiausią įprastinį pristatymo būdą).

10.9 Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

10.10 Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10.11 Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

10.12 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@keramikams.lt arba paskambinęs telefono numeriais: 8 612 60001; 8 45 433569. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.
10.13 Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
11 Atliekų rūšiavimas
11.1 UAB "Suvena" rūpinasi atliekų rūšiavimu ir primena, jog elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis. Todėl kiekvienas iš mūsų turime pasirūpinti, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos patektų į specialiai tam skirtas vietas.
11.2 Jei turite elektros ir elektroninės įrangos atliekas, Jūs galite:
- kreiptis į VšĮ "Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizaciją";
- nuvežti jas į šių atliekų surinkimo aikšteles;
- išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.
11.3 Paspaudę ant nuorodos http://www.eei.lt/gyventojams-ir-imonems/ rasite vietas, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Saugokime gamtą rūšiuodami atliekas!
12 Baigiamosios nuostatos
12.1 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sandoriu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


Tęsti pirkimą